Gayrisıhhi İşyeri Açma

Gayrisıhhi İşyeri Açma

Gayrısıhhi İşyeri Açmak için Gerekli Evrak

 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı
 • Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
 • Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • Sicil tasdiknamesi ve ilgili esnaf oda kaydı
 • İtfaiye raporu
 • ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
 • Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
 • Deşarj izin belgesi veya analiz raporu (BUSKİ'den)
 • Tehlikeli atıklar lisansına tabi ise belgesi
 • Kapasite raporu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İş akım şeması
 • İşyeri ve şahıs için sağlık raporu
 • Şirket ise ana sözleşme ve imza sirküleri
 • 1 adet renkli resim
 • Yapı kullanım izin belgesi
 • İzin belgesi yoksa 1/50 ölçekli röleve projesi
 • İşyerinin statik raporu
 • Elektrik ve su makbuzu
İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı