Yeni İnşaat Talebi

Yeni İnşaat Talebi

Yeni İnşaat Talebinde İstenen Belgeler

 • İnşaat ruhsatı talebini içerir dilekçe.
  • Dilekçe üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve bağlı bulunduğu vergi dairesi , vergi numarası ile telefonunun bulunması gerekmektedir.
  • Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekalet olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
 • Tapu senedi 1aylık vizeli.
 • Sığınak raporu
 • Kadastro aplikasyon krokisi
 • imar durumu (1 aylık vizeli)
 • Harita TUS evrakları
 • Kotlu kroki
 • Gerekli ise trafo belgesi
 • Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde istinat duvarı projesi
 • Muvakkat yapılar için encümen kararı
  • Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde: Yapının müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter tasdikli taahhütname (pafta, ada, parsel no'ları belirtilmiş şekilde)
  • Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise
   • Kurum sicil numarası
   • Bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası
   • Yapım sözleşmesi
 • İmar yönetmeliğinin 60. maddesine göre hazırlanmış:
  • YDK onaylı zemin etüt raporu
  • YDK onaylı mimari 5 takım
  • Mimari proje vaziyet planında yollarla bağlantılı bahçe düzenlemesi gösterir en az 2 adet silüet kesit vermelidir istinat duvarı olması halinde kesit adetleri artırılacaktır.
  • YDK onaylı statik proje- hesapları ile birlikte 5 takım
  • YDK onaylı elektrik projesi (TEDAŞ onaylı 5 takım)
  • YDK onaylı mekanik tesisat projeleri ısı yalıtım raporu ve projesi, kaloriferli ve asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi ,varsa klima tesisat projesi 5 takım
  • YDK onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri 5 takım
  • YDK onaylı telefon projesi (telefon onaylı 5 takım)
  • Tüm projeler o günkü güncel kanun yönetmelik ve genelgelere uygun olacaktır.
 • Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen sicil belgeleri ve büyükşehir kayıtları
 • Tüm projeler ilgili meslek odalarından vizeli olacaktır.

Yapı Denetim Yasası gereği istenen belgeler

 • Yapı denetim kuruluşu izin belgesinin Noter tasdikli sureti
 • Bakanlıkça tasdikli yapıya ilişkin bilgi formu aslı
 • Yapı denetim kurulu ile mal sahibi arasındaki yapı denetimi hizmet sözleşmesi (planlanan şekli ile inşaata başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek)
 • Yapı denetim firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname
 • idarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına ,yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 • Yapı denetim kuruluşunun imza sirküleri
 • Yapı denetim kuruluşunun yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ile yardımcı kontrol elemanlarının ikametgah belgeleri.
 • Görevlendirilen teknik personelin 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığına dair taahhütname.
 • Yapı müteahhitinin ticaret ve sanayi odası faaliyet belgesi, büyükşehir kaydı, inşaat sözleşmesi.
İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı